Pro dlužníky FN BulovkaDLUŽNÉ REGULAČNÍ POPLATKY ZA HOSPITALIZACI - FN NA BULOVCE

Pohledávky vyřizuje:

AK LEV
Murmanská 4/1475
100 00 Praha 10 - Vršovice
Tel. +420 605 004 393

E-mail: aklev@aklev.cz

Dlužné regulační poplatky je zdravotnické zařízení povinno vymáhat ze zákona o veřejném zdravotním pojištění od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce, pokud nejde o vyjímku z placení regulačního poplatku (pojištěnci v hmotné nouzi která jim byla přiznána, umístěné v dětských domovech, ústavní výchově, při ochranné léčbě, apod.)

Naší společnosti byly postoupeny pohledávky které představují dluh za regulační poplatky za hospitalizaci ve FN Na Bulovce za období od 1.1.2008 až do 8.5.2011. Každý den pobytu v nemocnici byl zpoplatněn 60,- Kč ve kterém byla poskytována zdravotní péče, přičemž se den ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování takové péče a den ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá jako jeden den. Totéž platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li hrazen ze zdravotního pojištění.

Postup vymáhání pohledávky:

Advokátní kancelář postupuje tak, že nejprve zašle upomínku dlužníku regulačních poplatků s vyčíslením aktuální dlužné částky k datu vystavení výzvy k úhradě, příslušným zákonným úrokem z prodlení a náklady na vymáhání pohledávky. Výše nákladů spojených s vymáháním pohledávky je představována odměnou advokáta za jeden právní úkon služby dle §7 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, advokátní tarif a paušální náhradou hotových výdajů spolu s DPH v zákonné výši. Náhrada hotových výdajů představuje náklady na administrativní zpracování pohledávek, poštovné, tisk složenek a upomínek, poč. program atd..). Důležitý údaj pro dlužníka je termín nejpozdějšího data úhrady pohledávky včetně příslušenství !

Po tomto datu bude neprodleně Vaše pohledávka zahrnuta do procesu podání žaloby u příslušného soudu. V okamžiku podání žaloby již není možné počítat s vyčíslenou částkou uvedenou ve výzvě k úhradě, neboť dojde k dalšímu navýšení pohledávky o náklady na právní zastoupení a náhradu nákladů řízení. Do doby než dojde k očekávanému zvýšení soudních poplatků za vydání elektronického platebního rozkazu ze současných 300,- Kč (při dluhu do 15.000,- Kč) na 800,- Kč. Tyto náklady v souhrnu mohou činit cca 7.000,- Kč. Minimální výše činí 5.400,- Kč. Po vydání platebního rozkazu bude následovat lhůta k zaplacení dlužníkem stanovená soudem a v případě nezaplacení bude automaticky pohledávka okamžitě postoupena k exekuci. V případě exekuce se opět původní dlužná částka navýší ještě navíc o náklady na exekuci, které v minimální výši činí 7.800,- Kč !

Proto neberte na lehkou váhu výzvu k úhradě dluhu zasílané advokátní kanceláří i když se jedná o pohledávku v nominální výši např. 60,- Kč. Svojí liknavostí by se z pohledávky mohl stát dluh nakonec ve výši 14 - 15.000,- Kč.

Pokud hodláte kontaktovat advokátní kancelář v případě nejasností - volejte prosím na výše uvedené telefonní číslo nebo kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty nebo na našich webových stránkách prostřednictvím kontaktního formuláře. Nezapomeňte prosím uvést své jméno, adresu, rodné číslo z důvodu vyhledání Vaší pohledávky. Vzhledem k tomu, že advokátní kancelář byla pověřena velkým množstvím pohledávek v řádu tisíců, mějte prosím strpení s odpovědí na Vaši pohledávku. Bude vyřízena v nejkratší možné době.